مراجعه کننده محترم ؛ خواهشمنداست جهت بهبود خدمت رسانی در بیمارستان ، نسبت به پاسخگویی فرم رضایتمندی دقت فرمائید .
----------------------------------------------------------------------------------------------
Template settings