معاون درمان : دکترآیدین محمدولی پور

متخصص طب اورژانس
عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

معاون آموزشی : دکتر سهیل نادری

متخصص و جراح مغز و اعصاب
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

معاون پژوهشی : دکترمرتضی طاهری

متخصص و جراح مغز و اعصاب
عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

معاون اجرائی : امیر جمالی الیله

شماره تماس:  55228582

  داخلی 500-501


Template settings