دکترمهدی شجاعی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
مدیردرمان


آذر میرزائی
مدیرپرستاریفهیمه جوادی
مدیرمالیدکتر سلمان گل آقاپور نیازی
مدیر داروخانه


مهندس آرش کاظم پور
مدیرپشتیبانی و اموراداریTemplate settings