مراجعه کننده محترم؛ خواهشمنداست جهت بهبود خدمت رسانی در بیمارستان ، نسبت به پاسخگویی فرم رضایتمندی دقت فرمائید .
----------------------------------------------------------------------------------------------
Template settings