مدیر درمان : دکترمهدی شجاعی
دکترای حرفه‌ای پزشکی

شماره تماس:  55228582
داخلی 500-501


خانم آذر میرزائی
مدیرپرستاری

خانم فهیمه جوادی
مدیرمالی


دکتر سلمان گل آقاپور نیازی

مدیر داروخانه


مهندس آرش کاظم پور
مدیرپشتیبانی و اموراداریTemplate settings