بیمارستان شهدای هفتم تیر- ایمنی بیمار
درس آموزی از خطا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 به استحضار پرسنل محترم میرساند ریاست محترم بیمارستان و ریاست محترم دانشگاه برخی از پرسنل را که گزارش خطا داشته اند را به منظور ترویج فرهنگ گزارش خطا در بیمارستان مورد تشویق قرار داده اند.""فرم گزارش خطاهای پزشکی""


 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=37.20258.59571.fa
برگشت به اصل مطلب