دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 

آئین نامه علمی پژوهشی

    بیگمان تفکر، مقدمه پژوهش است چراکه اگر تفکر نباشد نیازهای انسان ها ناشناخته می ماند.امروزتمام آنانکه کم و بیش مطالعاتی درخصوص پژوهش دارند معتقدند" بدون تحقیق و تفحص نبایدتصمیم گیری کرد". پژوهش بازوی نرم افزاری مدیریت ونیروی محرک توسعه درتمامی حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی است. اطلاع یابی و اطلاع رسانی درست، زمانی طور منطقی ومطلوب محقق می شود، که زمینه پژوهش یداشته باشد. بر این مبنا لازم است هر کشوری برای رسیدن به توسعه متوازن و پایدار، در عرصه تحقیق و پژوهش یکه تازی کند تا بتواند با محقق ساختن رسالت نهایی پژوهش برای تصمیم سازی قله های ترقی را یکی پس از دیگری پشت سر نهد.                                     

دراین راستا کمیته ای با هدف توسعه طرح های پژوهشی در راستای شناسایی مشکلات و معضالت اصلی حرفه پزشکی و بهبود امرمراقبت از بیماران تشکیل یافته که ضمن هدایت و ایجاد هماهنگی درکمیته های پژوهش پزشکی در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی درجهت ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه تحقیقات پزشکی فعالیت خواهد نمود                                                                                                                

 
فصل اول.....اهداف
 
اهداف کلی
 • ارتقاکیفی سطح آموزش ویادگیری فراگیران به منظور ارائه خدمات با کیفیت مطروحه وبهینه در راستای  سیاست های دانشگاه
 • تلاش درجهت گسترش فرهنگ پژوهش در بین فراگیران
 • تحول در برنامه های آموزشی درسطح بیمارستان ها و مراکز درمانی با استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات
 • هدفمندکردن تحقیقات آموزشی ( تقویت کمی وکیفی پژوهش ها ) براساس سیاست های معاونت درمان
اهداف اختصاصی
 • شناسایی معضالت و مشکلات پزشکی
 • تهیه لیست اولویت های پژوهشی باتوجه به فعالیت هر مرکز و مشکلات شناسایی شده
 • ارائه مشاوره برمجریان طرح های پژوهشی
 • برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقا مهارت های پژوهشی فراگیران
 • افزایش سهم مقالات پژوهشی فراگیران درنشریه های معتبر
 • هدایت و همکاری باپایان نامه های مرتبط پزشکی
 • مستندسازی فعالیت های انجام شده وفعالیت های انجام شده درسطح مرکز
فصل دوم.....محورهای پژوهش
 • برنامه ریزی آموزشی فراگیران
 • مدیریت منابع انسانی
 • ارزشیابی برنامه های آموزشی فراگیران
 • توانمند سازی فراگیران
 • آموزش مبتنی برحل مساله
 • آموزش الکترونیک
 • نظام انگیزش و تشویق
 • قانون و اخلاق پزشکی
 
فصل سوم....... ترکیب کمیته علمی پژوهشی

 الف)  اعضای ثابت وحقوقی:         
    مدیر پزشکی دانشگاه(رئیس کمیته)
    کارشناس مسئول مدیریت پزشکی دانشگاه
    مسئول آموزش مدیریت پزشکی دانشگاه
    5-6 نفرازفراگیران شاغل درمراکز آموزشی درمانی
    1 یا 2 نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی
    دبیر کمیته پژوهشی معاونت درمان دانشگاه
ب)  اعضای متغیر:         
    سوپروایزرهای آموزشی بیمارستان های رابطین کمیته های علمی–پژوهشی بیمارستان ها
    سایر افرادی که با توجه به موضوع ومشکل مطروحه، حضورآنانب رای پیشبرد اهداف کمیته پژوهش ضروری است شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران خدمات پزشکی،کارشناس آمارو غیره


 
فصل چهارم.....وظایف و اختیارات

 1.تصویب آیین نامه داخلی کمیته علمی پژوهشی
2. تجزیه وتحلیل نیازهای پژوهشی پزشکی
3.
 الویت بندی نیازهای پژوهشی جهت اجرای آن
4. برنامه ریزی جهت اجرای دوره های آموزشی به منظورافزایش مهارت های فراگیران در پیگیری و انجام طرحهای پژوهشی
5.فراهم نمودن زمینه لازم جهت انجام طرح های پژوهشی
6. تلاش درجه تتامین بودجه مورد نیاز برای انجا مفعالیتهای پژوهشی
7. انتشار نتایج تحقیق های کاربردی جهت استفاده کادر پزشک شاغل دربیمارستان های تابع
8. 
برنامه ریزی جهت استفاده از یافته های پژوهش های انجام شده درپزشکی
9. نظارت برفعالیت های پژوهشی دفاتر پزشکی بیمارستان هاو مراکز آموزشی– درمانی
10. شرکت وهمکاری دراجرای طرح های پژوهشی سایر سازمان ها و معاونت های مختلف دانشگاه
11. راهنمایی و هدایت فعالیت های پژوهشی کمیته های پژوهشی پزشکی در بیمارستان ها
12. تسهیل فرآیندهای پژوهشی

 
فصل پنجم ..... گردش کار

جلسه با طرح موضوعات علمی پژوهشی با درخواست رئیس یا دبیر کمیته و اعضا متشکل، و درزمینه الویت های پژوهشی وانجام تحقیقات کاربردی به بحث وتبادل نظرخواهد پرداخت.


فصل ششم..... محل تشکیل جلسات

جلسات درمحل دفتر مدیریت پزشکی دانشگاه یا واحدهای تابعه آن تشکیل خواهدشد.


فصل هفتم..... نظم جلسات
 •  حفظ نظم جلسات برعهده رئیس کمیته می باشد.
 • درصورت غیبت غیر موجه وبدون هماهنگی به تعداد سه جلسه درطول هرسالا بلاغ عضویت فرد نامبرده لغوخواهد شد.
فصل هشتم…..وظایف رئیس کمیته
 • برقراری نظم جلسات
 • امضا مصوبات ابلاغی توسط دبیرکمیته
 • حضور فعال درجلسات کمیته
فصل نهم…..وظایف دبیرکمیته
 • تحریرصورتجلسات
 • قرائت مصوبات
 • دعوت اعضاجهت شرکت درجلسات
 • تنظیم دستور جلسات
 • ارسال صورت جلسات و مصوبات
 • پیگیری انجام مصوبات
 • تحلیل وگزارش سالانه
 
فصل دهم…..حقوق اعضا کمیته
 • تشویق سالانه با درج در پرونده پرسنلی با تشخیص رئیس کمیته و باتوجه به عملکرداعضا با امضا مدیر پزشکی یامعاون درمان
 • صدورگواهی کارکرد ماهانه جهت ارائه به مرکزمحل خدمت
فصل یازدهم…..دوره بازنگری
 • بازنگری آیین نامه داخلی کمیته حداکثر یکسال پس ازت صویب اولیه خواهد بود.
 • بازنگری قبل از موعدبا نظرکمیته امکانپذیر می باشد.
 
این آیین نامه در ده فصل تدوین و درجلسه کمیته علمی پژوهشی مورخه.......................مورد تصویب قرارگرفت.
 

دفعات مشاهده: 1393 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر