دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

انتقال به کلانشهرها شرایط انتقال به کلانشهرها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۸ | 

کارمندان و کارکنان دولت می توانند با کسب موافقت دستگاه مبدا و مقصد نسبت به انجام انتقال به کلانشهر ها طبق شرایط ذیل اقدام نمایند. در صورت موافقت می توانید به واحد کارگزینی مراجعه نمائید .
 
امتیازات و تسهیلات مندرج در مصوبات  مربوط به انتقال کارکنان به ترتیب موضوعی
توضیحات در صورت  نحوه اجرا و عدم  اجرا آیا اقدام شده است؟ (بله/خیر)
با ذکرتعداد
توضیحات در خصوص ماده قانونی متن تصویبنامه/بخشنامه/تصمیم نامه امتیازات و تسهیلات
تصویب نامه شماره۹۳۱۳۸/ت ۳۷۹۰۹ هـ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲  هیات وزیران
تبصره ماده ۲-
ماده ۲ـ متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه باید حائز شرایط زیر باشند:
۱ ـ قبل از پایان سال ۱۳۸۵ در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.
۲تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال ۱۳۸۶ به بعد باشد.
۳ ـ حداقل پنج (۵) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (۱۵) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد.
تبصره ـ اولویت واگذاری امتیازات این آیین نامه با ایثارگران و فرهنگیان است.
اولویت واگذاری امتیازات این آیین نامه با ایثارگران و فرهنگیان
ماده ۳-تقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین نامه از تسهیلات و امکانات زیر ‎‎‎ بهره مند می گردند.
۱- واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.
تبصره ـ واگذاری زمین در قالب این آیین نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلاً از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند، نمی باشد.
۲ ـ کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می گردد. مقصد انتقال کارمند ‎‎‎قدرالسهم زمین واگذاری به هر کارمند (متر مربع‎‎‎تسهیلات پرداخت جهت احداث مسکن (میلیون ریال‎‎‎کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ (میلیون ریال)
شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله (۱۵۰) کیلومتر از حریم و سایر کلانشهرها تا فاصله (۵۰) کیلومتر از حریم کلانشهر ‎‎‎۱۲۰ ‎‎‎۱۲۰ ‎‎‎۴۰
شهرهای با جمعیت (۲۰۰) هزار نفر و بیشتر  ‎‎‎۱۵۰ ‎‎‎۱۳۰ ‎‎‎۵۰
سایر شهرها  ‎‎‎۱۸۰ ‎‎‎۱۴۰ ‎‎‎۵
تبصره ۱ ـ چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین نامه باشد، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش می یابد.
تبصره ۲ ـ واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می پذیرد.
۳ـ هزینه انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.
۴- چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین نامه در هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و ‎‎‎ مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن نقطهبه جز شهرهای استان تهران که رشته یادشده را دارا باشند، منتقل خواهند شد.
تبصره قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاههای سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان پذیر است.
۵- به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل گردند، یک گروه تشویقی علاوه بر گروههای تشویقی تبصره های (۴) و (۷) ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ ‎‎‎ اعطا می گردد.
تبصره ـ ‎‎‎ درصورت انتقال کارمند و همسر وی، یک گروه تشویقی به هر یک از آنان تعلق می گیرد.
۶- یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین نامه، به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگاههای زودبازده، با اولویت بهره مند خواهد شد.
۷- به هر یک از کارکنان مشمول این آیین نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال، یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می گردد.
واگذاری زمین-
کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی افزایش امتیازات در صورت انتقال همسر کارمند حائز شرایط گروه تشویقی ،.....
ماده ۴-کلیه دستگاههایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آیین نامه اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱- بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور، درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهند داشت و همزمان با انتقال، دستگاه مربوط، یارانه موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه، به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.
تبصره ـ ‎‎‎ درخصوص کارکنان آن دسته از دستگاهها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارند، بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می شود.
۲- جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل می گردند، توسط دستگاه ذی ربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می باشد.
۳ـ اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می شود.
تبصره حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی (نظیر پستهای مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد.
حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل ، ....
ماده ۶-چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین نامه قبل ازبازنشستگی و پایان سی (۳۰) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند، امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد. استرداد امتیازات متعلقه در صورت انتقال مجدد به کلانشهرها
تصویب نامه شماره۲۶۲۷۴۷/ ۴۴۱۸۶مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران
ماده۲- در صورت انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاه اجرایی دیگر یا واحدهای دیگر همان دستگاه اجرایی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرایی در سایر شهرها به جز کلان شهرهای مبدأ کسر و به سقف پست‌های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می‌شود. اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان منتقل شده در چارچوب اختیارات هیأت وزیران موضوع جابجایی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از جهت رعایت مقررات به دستگاه مقصد منتقل می‌شود. انتقال پست و ساماندهی ساختار و نیروی انسانی
ماده 3- هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد. هدیه انتقال
ماده4- در مورد مشمولان این آیین‌نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صددرصد علاوه بر هزینه‌های مورد عمل در مقررات افزایش می‌یابد. هزینه جابجایی محل خدمت
ماده۵- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مورد افزایش مشمول این آیین‌نامه ترتیبی اتخاذ نمایند که مشمول معافیت از محدودیت سقف پنجاه درصد اضافه‌کار موضوع ذیل بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری شوند. معافیت از محدودیت سقف پنجاه درصد اضافه‌کار
ماده۶ - شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با رعایت قوانین و مقررات در سقف امتیاز حق شاغل تسهیلات لازم را برای مشمولان این آیین‌نامه فراهم نماید. سقف امتیاز حق شاغل
ماده ۷- بانک‌های دولتی مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کالای خانگی در حداکثر سقف مقرر در مقررات بدون سپرده‌گذاری و نوبت‌گذاری اقدام نمایند. اعطای تسهیلات وام
ماده ۸-  هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط حسب مورد(دستگاه مبدأ یا مقصد) به میزان یک ماه حقوق و مزایای متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت خواهد شد.تبصره- پرداخت هدیه موضوع این ماده مانع از پرداخت سایر امتیازات قانونی که توسط دستگاه پرداخت می‌شود، نخواهد بود. هدیه ازدواج
ماده ۹- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارمندانی که در اجرای این آیین‌نامه انتقال می‌یابند و همچنین همسر و فرزندان تحت تکفل آنان، هر دو سال یک بار به صورت رایگان تحت معاینات پزشکی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی یا مراکز خدمات بهداشتی و درمانی تحت پوشش وزارت یادشده قرار گیرند. معاینات پزشکی رایگان
ماده ۱۰-سازمان تربیت‌بدنی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط تسهیلات لازم را برای برخورداری کارمندان انتقالی و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت‌بدنی در محل انتقال، به طور رایگان فراهم نماید. امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت‌بدنی
ماده ۱۱-کارمندانی که به مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب و هوا انتقال می‌یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی از حداکثر سقف امتیاز مقرر (حسب مدرک تحصیلی) در بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد. حداکثر سقف امتیاز مقرر (حسب مدرک تحصیلی) در صورت انتقال به مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب و هوا
ماده ۱۲-تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس درخواست کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذیرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام نمایند. موافقت با درخواست
ماده ۱۳-امتیازات موضوع این آیین‌نامه با توجه به شاخص جمعیت شهرها، به شرح جدول زیر قابل افزایش خواهد بود:
ردیف جمعیت شهرها یا بخش‌ها میزان دریافت امتیازها
١ تا ١۰۰.۰۰۰ ١۰۰ درصد
٢ تا ٢۰۰.۰۰۰ ٧۵ درصد
٣ تا ۴۰۰.۰۰۰ ۶۵ درصد
۴ تا ۶۰۰.۰۰۰ ۵۵ درصد
۵ تا ٩۰۰.۰۰۰ ۴۵ درصد
۶ ٩۰۰.۰۰۰ به بالا ٣۰ درصد
امتیازات با توجه به شاخص جمعیت شهرها
ماده ۱۴-آن دسته از کارمندان دستگاه‌های اجرایی که مشمول مستثنیات ماده (١١٧) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، منوط به اینکه به یکی از واحدهای تابع یا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستان‌ها (به جز کلان‌شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزایای این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد.
ماده ۱۵- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند علاوه بر تسهیلات مقرر در این آیین‌نامه و به منظور جلب رضایت کارمندان خود برای انتقال از شهر تهران به سایر شهرهای کشور (به استثنای شهرهای استان تهران و کلان‌شهرها) تسهیلاتی را با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود و در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل و با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور پیش‌بینی نمایند. پیش بینی سایر تسهیلات
ماده ۱۷- اعطای تسهیلات مندرج در تصویب‌نامه شماره93138/ ت37909ه‍  مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ و اصلاحات بعدی آن در مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد، به مشمولان متقاضی انتقال از تهران بلامانع است . اعطای سایر تسهیلات مندرج در اصلاحیه ها
ماده ۱۸- کارکنان قراردادی و عناوین مشابه که با دستگاه‌های اجرایی قرارداد مستقیم منعقد کرده باشند، می‌توانند همانند کارکنان رسمی و پیمانی مشابه از تسهیلات این آیین‌نامه برخوردار شوند. اعطای تسهیلات به کارکنان قراردادی و عناوین مشابه همانند کارکنان رسمی و پیمانی مشابه
تصمیم نامه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن  مورخ ۱۳۸۹/۵/۳۱ نمایندگان ویژه رییس جمهور
ماده ۳-  احکام کارگزینی کارمندان رسمی و پیمانی و قراردادهای سایر کارمندان انتقال یافته پس از انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد با اعمال افزایش‌های موضوع این تصمیم نامه حسب مورد صادر یا منعقد می‌گردد. صدور احکام کارگزینی کارمندان رسمی و پیمانی و قراردادهای سایر کارمندان انتقال یافته
ماده ۵- امتیازات موضوع بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل این گروه از کارمندان رسمی و پیمانی دولت که به مناطق موضوع تصویب‌نامه شماره 76294/ت36095ه‍ مورخ 10/4/1388 هیأت وزیران منتقل می‌شوند، تا سقف تعیین شده بیست و پنج درصد (25%) حقوق ثابت افزایش می‌یابد.تبصره- به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی و جزایر جنوبی خلیج فارس از جمله تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی تا صددرصد (100%) این امتیازات پرداخت خواهد شد. افزایش حقوق ثابت تا ۲۵ درصد
ماده ۶-کارمندان رسمی و پیمانی شاغل در مشاغل تخصصی که به مناطق محروم انتقال می‌یابند از حداکثر فوق‌العاده شغل موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت کشوری با توجه به آیین‌نامه مربوط بهره‌مند خواهند شد. حداکثر فوق‌العاده شغل
ماده۱۱-کارمندانی که به روستاها، بخش‌ها و شهرهای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته منتقل می‌شوند، علاوه بر استفاده از مزایای بندهای 5، 6 این تصویب‌نامه و تبصره‌های آن از مزایای فوق‌العاده بهره‌وری و کارانه و فوق‌العاده ویژه برخوردار می‌شوند. فوق‌العاده بهره‌وری و کارانه و فوق‌العاده ویژه
ماده ۱۵-  کارمندانی که از کلانشهرهای (غیر از تهران) به مناطق محروم منتقل می‌شوند، تنها از امتیازات مربوط به حقوق و مزایا بهره‌مند خواهند شد. کلانشهرهای (غیر از تهران)
ماده ۱۶- نیروهای کارشناسی قرارداد کار معین که از مراکز استانها به مناطق کمتر توسعه یافته انتقال یابند، مشمول تبدیل وضعیت خواهند شد. تبدیل وضعیت نیروهای کارشناسی قرارداد کار معین در صورت انتقال از مراکز استانها به مناطق کمتر توسعه یافته
تصویب نامه شماره  ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن  مورخ ۱۳۸۹/۷/۷ نمایندگان ویژه رییس جمهور
 
 
ماده ۲۱- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مجاز است کارکنان قراردادی که در اجرای مصوبات هیئت وزیران و کار گروه انتقال از تهران خارج و به دستگاهها و مشاغل مورد پیشنهاد منتقل گردند با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوطه پیمانی نماید.
 
 
 
 
تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی
تصویب نامه شماره  ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن مورخ   ۱۳۸۹/۸/۲۵کارگروه انتقال کارکنان دولت
ماده ۸- کارکنانی که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه انتقال از تهران خارج می شوند و تعهداتی به دستگاه مبدأ دارند، الزامی به پرداخت یکباره تعهدات ندارند. تعهدات مذکور به دستگاه مقصد منتقل و بر اساس تعهد قبلی کارمند از حقوق وی کسر و به دستگاه مبدأ پرداخت خواهد شد. عدم الزام پرداخت تعهدات
ماده ۹- کارکنان قرارداد انجام کار معین که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه انتقال به مناطق و دستگاههایی که فهرست اسامی و مشاغل آنها توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعیین خواهد شد منتقل گردند، با رعایت مقررات مربوط تبدیل وضعیت می شوند. تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی
تصویب نامه شماره  ۳۰۲۵۵۹/ت45436ن مورخ  16/11/1389 کارگروه انتقال کارکنان دولت
بند ۹- تصمیم‌نامه شماره 192483/ت45436ن مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۵
  به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
"9- کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه انتقال به مناطق و دستگاه‌های دیگر منتقل شده یا می‌شوند، با رعایت مقررات مربوط با مسؤولیت وزیر کشور یا مقام مجاز از سوی وی به پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند. ایثارگران، معلولین و فرزندان شهدا علاوه بر این بند از حداکثر امتیازات مندرج در قوانین مربوط به خود برخوردار می‌باشند و مسؤولیت اجرای صحیح این حکم با دستگاه اجرایی مربوط بدون نیاز به هر گونه استعلام و یا تأیید مرجع یا مقام دیگری است."
تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی
تصویب نامه شماره  ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن مورخ  ۱۳۹۰/۲/۱۸ کارگروه انتقال کارکنان دولت
ماده ۱۵-- نیروی کارشناسی قرارداد معین، در صورت انتقال به سایر استانها از جمله استانهای البرز، سمنان، قزوین و قم به پیمانی تبدیل وضعیت خواهند شد.تبصره- انتقال نیروهای قراردادی انجام کار معین از سایر استانها به استان تهران به هر نحو ممنوع است.
ماده ۱۶- نیروهای کارشناسی قرارداد کار معین که از مراکز استانها به مناطق کمتر توسعه یافته انتقال یابند، مشمول تبدیل وضعیت خواهند شد. تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی
 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: انتقال به کلانشهرها |

دفعات مشاهده: 508 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر