شرح وظایف ::

رسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال،ترمیم حقوق،مرخصی،معذوریت،ترفیع،اضافه کارونظیرآن بااطلاع مقام مافوق و بارعایت قوانین و مقررات مربوط

رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به اموراستخدام،تبدیل وضع استخدامی،ترفیع،بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امورمختلف کارگزینی

اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیرلازم به منظور حسن انجام هدف های موردنظر

استخدام و معرفی کارمندان واجدشرایط لازم جهت انجام مشاغل موردنظر

تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم

شرکت درکمیسیون ها وجلسات مختلف

پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظردر مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات موردعمل

اتخاذتدابیرلازم به منظور پیشرفت و بهبود امورجاری

تهیه گزارشات لازم . . .

 

شماره داخلی واحد : 558 - 559